mk | eng

Реализирани проекти

Пријави се за newsletter

Краток историјат

Печати PDF

 “ТРГО-ИНЖЕЊЕРИНГ” – Друштво за трговија и градежништво, ДООЕЛ – Скопје е формирано 1991 година во Скопје.

 

Основна дејност на фирмата е изведување на градежни, градежно-занаетски и инсталатерски работи.

За одредени фази, поспецифични работи, имаме склучено договори за заедничка соработка и настапи на тендери.

Фирмата има финансиска служба со раководител и друг персонал. Оперативата ја води раководител на оператива со свои помошници.

Располагаме со квалификувана работна сила и доволен број неквалилифувани работници.

 

Фирмата располага со сопствен плац, каде што се лоцирани магацините за материјал, браварска работилница, столарска работилница, настрешници и слободен простор за паркирање на транспортните средства, ситната механизација и складирање на помошниот материјал.

Располагаме со сопствени транспортни средства, камиони и лесни возила, ровокопач, виброваљаци, жаби, компресор, машини за сечење асфалт, мешалици, градежна оплата, скела, комплетна опрема за браварски, лимарски, столарски работи и друг потребен алат за изведување водоводни и канализациони работи.

logo2

Адреса: ул.Бел Камен 6/2
1000 Скопје, Р. Македонија
Тел: 02/3176-224
Е-маил: info@trgoinzenjering.com.mk

Повеќе

Побарајте информација

Име:

E-mail: